₪ Ban Chấp Hành

Ban Quản Trị Hội hiện nay gồm có:

Chủ tịch: chị Lương Thế Hương
Phó chủ tịch: anh Trần Quý Phong
Thư ký: anh Nguyễn Gia Thưởng
Thủ quỹ: chị Nguyễn Thị Thục Trinh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.